artykuł

Bezwarunkowy charakter gwarancji ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Kontraktu budowlanego.

W wygranej przez Kancelarię IURICO sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził bezwarunkowy i abstrakcyjny charakter ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy o roboty budowlane. Kwestię gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy należy uznać za ugruntowaną na tle doktryny i orzecznictwa. Dzisiejszy powszechnie akceptowalny pogląd został wyrażony w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1993 …

Bezwarunkowy charakter gwarancji ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Kontraktu budowlanego. … czytaj

Dopuszczalność uzyskania zabezpieczenia przeciwko Skarbowi Państwa – GDDKiA z tytułu roszczeń tzw. ustawy o spłacie.

Ustawą z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 227 ze zm.– dalej „ustawa o spłacie”) polski ustawodawca wprowadził szczególne zasady ochrony przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi na rzecz wykonawcy budowy zleconej przez GDDKiA, a za które to usługi zapłaty nie …

Dopuszczalność uzyskania zabezpieczenia przeciwko Skarbowi Państwa – GDDKiA z tytułu roszczeń tzw. ustawy o spłacie. … czytaj

Odsetki od kosztów procesu – nowość w procedurze cywilnej

Rafał Głuchowski – aplikant radcowski Zgodnie z ogólną zasadą odpowiedzialności za wynik procesu (art. 98 § 1 k.p.c.) strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Dotychczas, zgodnie z ugruntowanymi poglądami orzecznictwa, nie było możliwe naliczanie odsetek od zasądzonych kosztów procesu. Ogólny …

Odsetki od kosztów procesu – nowość w procedurze cywilnej … czytaj

Rewolucja w prawie budowlanym

Grzegorz Kłodkowski – aplikant radcowski  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, nowelizowana była kilkadziesiąt razy, w samym 2019 roku, aż 15 razy. Powoduje to poważne problemy interpretacyjne zarówno dla inwestorów jak i dla organów administracji publicznej. W dniu 19 września 2020 r. w życie weszła ustawa z dnia 13 lutego 2020 …

Rewolucja w prawie budowlanym … czytaj

Dostęp działki inwestycyjnej do drogi publicznej nie zawsze musi być bezpośredni

mec. Stanisław Lach Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 dalej UPZP): Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1) co najmniej jedna …

Dostęp działki inwestycyjnej do drogi publicznej nie zawsze musi być bezpośredni … czytaj

Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej związanej z zarządzaniem drogami w pasie drogowym drogi krajowej

Mec. Stanisław Lach W odniesieniu do dróg już wybudowanych w latach 2010-2019, zgodnie z przepisem art. 39 ust. 6 pkt 1 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu obowiązującym od lipca 2010 roku do 25.10.2019 roku, Zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi był obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym: 1) dróg krajowych. Od …

Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej związanej z zarządzaniem drogami w pasie drogowym drogi krajowej … czytaj

Rozwój fotowoltaiki a dyrektywa RED II.

Grzegorz Kłodkowski – aplikant radcowski Z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że rynek fotowoltaiki rozwija się w Polsce najszybciej z wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii. Nic w tym dziwnego, fotowoltaika – czyli przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną – niesie za sobą bardzo wiele korzyści. W 2018 roku Polska wyemitowała do atmosfery 322,5 mln ton …

Rozwój fotowoltaiki a dyrektywa RED II. … czytaj

Skuteczność zawiadomienia o roszczeniu Wykonawcy w trybie sub-klauzuli 20.1 FIDIC

Mec. Stanisław Lach. Wielokrotnie wykonawcy i podwykonawcy realizujący roboty w oparciu o kontrakty FIDIC pytają, czy dla uznania skuteczności zawiadomienia Inżyniera i Zamawiającego o roszczeniu wykonawcy wystarczające jest zawiadomienie pisemne o powstałym w toku realizacji robót problemie wraz z powołaniem okoliczności go powodujących oraz wskazaniem, że wystąpienie tego problemu powoduje brak możliwości zakończenia Robót, czy …

Skuteczność zawiadomienia o roszczeniu Wykonawcy w trybie sub-klauzuli 20.1 FIDIC … czytaj

FIDIC – nowe wydanie – Warunki Kontraktowe bliżej realiów budowania.

Grzegorz Kłodkowski – aplikant radcowski FIDIC to skrót od Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils, czyli Międzynarodowej Organizacji Inżynierów i Konsultantów. Organizacja ta od lat publikuje Warunki Kontraktowe – zbiór przepisów nad wyraz przydatnych w umowach o roboty budowlane i prace projektowe. Katalog uniwersalnych, powszechnie uznanych, międzynarodowych standardów inżynieryjno-budowlanych regulujących kompleksowo wzajemne zobowiązania stron ma ogromne znaczenie …

FIDIC – nowe wydanie – Warunki Kontraktowe bliżej realiów budowania. … czytaj

Przedawnienie roszczeń nabywcy lokalu wobec dewelopera

Mec. Stanisław Lach Zgodnie z ogólnymi przepisami – art. 568 § 1 kc: Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Teoretycznie zatem okres ten jest dosyć krótki. Wiele wad dotyczących nieruchomości ujawnia …

Przedawnienie roszczeń nabywcy lokalu wobec dewelopera … czytaj

Przewiń do góry