co robimy

dla generalnych wykonawców robót budowlanych

Wykonawca a:

Organy administracyjne

ORGANY AMDINISTRACYJNE

 • Wymogi dotyczące prowadzenia i obsługi budowy

 • Zezwolenia, zgody i decyzje administracyjne

 • Odwołania od decyzji i kar administracyjnych

 • Audyty działalności spółki

 • Bieżące wsparcie podczas kontroli

 • Doradztwo w realizacji projektów infrastrukturalnych

 • Zmiana technologii wykonania a zmiana pozwolenia na budowę

 • Odpowiedzialność za plac budowy

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak sprawnie przejść kontrolę?

 • RODO na budowie – ryzyka i zagrożenia

 • Obowiązki administracyjne wobec pracowników na budowie

 • Jak prawidłowo gospodarować odpadami, w tym opakowaniami?

 • Jak postępować z przedmiotami niebezpiecznymi (niewybuchy)?

 • Jak postępować z artefaktami na budowie?

 • Wypadek przy pracy na budowie?

Podwykonawca / Usługodawca / Dostawca / Producent / Projektant / Nadzór Inwestorski

DORADZTWO PRAWNE

 • Umowy o podwykonawstwo

 • Umowy o świadczenie usług

 • Umowy dostawy materiałów

 • Umowy na najem/dzierżawę sprzętu

 • Najem lokalu, umowy z personelem, umowy na obsługę księgową i inne

 • Szkolenia

 • Weryfikacja sytuacji prawnej podwykonawców, dostawców

 • Zgłaszanie podwykonawców do zamawiającego

 • Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych

 • Waloryzacja cen na kontraktach

 • Claim management

 • Regres roszczeń

 • Reprezentacja w sporach z podwykonawcami, właścicielami nieruchomości sąsiednich, etc.

 • Roszczenia o zapłatę odszkodowania lub kary umownej z różnych tytułów, w tym odstąpienia od umowy, nienależytego wykonywania umowy itd.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak zabezpieczyć roszczenia przeciwko podwykonawcom?

 • Jak zachować jakość usług powierzając ich realizację osobie trzeciej?

 • Jak efektywnie egzekwować od podwykonawcy wszystkie obowiązki?

 • Jak optymalnie windykować kłopotliwego podwykonawcę?

 • Jakie stosować zabezpieczenia w umowach z podwykonawcami?

 • Jak wybrać warianty i strategię postępowania w sporach z podwykonawcami?

Zamówienia publiczne

DORADZTWO PRAWNE

 • Analiza ogłoszenia o zamówieniu, wzoru umowy i pytania do SWZ

 • Odwołania i reprezentacja przed KIO

 • Realizacja umowy z publicznym zamawiającym

 • Wykonywanie obowiązków wynikających z zamówień publicznych

 • Interpretacja, analiza postanowień SWZ, zawartych umów i kontraktów na roboty budowlane

 • Claim management

 • Doradztwo FIDIC

 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 • Zastępstwo przed sądami powszechnymi

 • Gwarancje prawa unijnego w przetargach

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak zwalczać niewłaściwe kryteria oceny ofert?

 • Jak wpływać na prawidłowe kształtowanie wzorów umów?

 • Jak bezpiecznie wejść w konsorcjum w zamówieniach publicznych?

 • Jak nie narazić się na wykluczenie z przetargów?

 • Jak wygrać przed KIO?

 • Jak miarkować wygórowane kary umowne?

 • Co zrobić w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru lub wystawienia świadectwa przejęcia?

Przewiń do góry