co robimy

dla inspektorów nadzoru i inżynierów kontraktu

Inspektor a:

Organy Administracyjne

DORADZTWO PRAWNE

 • Wymogi dotyczące prowadzenia i obsługi budowy

 • Zezwolenia, zgody i decyzje administracyjne

 • Odwołania od decyzji i kar administracyjnych

 • Audyty działalności spółki

 • Bieżące wsparcie podczas kontroli

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak sprawnie przejść kontrolę organów nadzoru budowlanego?

 • RODO na budowie – ryzyka i zagrożenia

 • Weryfikacja prawidłowości dokumentacji dostarczanej przez Wykonawcę lub Projektanta

 • Obowiązki inspektora wynikające z prawa budowlanego.

Wykonawca / Podwykonawca / Usługodawca / Projektant

DORADZTWO PRAWNE

 • Umowy o wykonawstwo

 • Umowy o świadczenie usług

 • Weryfikacja umów z dostawcami, producentami

 • Najem lokalu, umowy z personelem, umowy na obsługę księgową i inne

 • Szkolenia pracowników

 • Weryfikacja podwykonawców

 • Mechanizm wyceny robót dodatkowych/zamiennych

 • Waloryzacja cen na kontraktach

 • Regres roszczeń

 • Roszczenia o zapłatę odszkodowania lub kary umownej z różnych tytułów, w tym odstąpienia od umowy, nienależytego wykonywania umowy itd.

 • Reprezentacja w sporach z wykonawcami, podwykonawcami, usługodawcami

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak zabezpieczyć roszczenia przeciwko wykonawcom?

 • Jak zachować jakość usług powierzając ich realizację osobie trzeciej?

 • Jak efektywnie egzekwować od podwykonawcy wszystkie obowiązki?

 • Jak optymalnie windykować kłopotliwego podwykonawcę?

 • Jak wybrać warianty i strategie postępowania w sporach z podwykonawcami?

Zamówienia publiczne

DORADZTWO PRAWNE

 • Analiza ogłoszenia o zamówieniu, wzoru umowy i pytania do SWZ

 • Odwołania i reprezentacja przed KIO

 • Realizacja umowy z publicznym zamawiającym

 • Wykonywanie obowiązków wynikających z zamówień publicznych

 • Claim management

 • Doradztwo FIDIC

 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 • Zastępstwo przed sądami powszechnymi

 • Gwarancje prawa unijnego w przetargach

 • Ocena odpowiedzialności Zamawiającego za opóźnienia

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak zwalczać niewłaściwe kryteria oceny ofert?

 • Jak wpływać na prawidłowe kształtowanie wzorów umów?

 • Jak bezpiecznie wejść w konsorcjum w zamówieniach publicznych?

 • Jak nie narazić się na wykluczenie z przetargów?

 • Jak wygrać przed KIO?

 • Jak miarkować wygórowane kary umowne?

Przewiń do góry