co robimy

dla inwestorów

Inwestor a:

Organy Administracyjne

DORADZTWO PRAWNE

 • Audyty nieruchomości w tym analiza ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości w oparciu o dostępne rejestry, kataster, mapy, systemy informacji przestrzennej i inną dostępną dokumentację

 • Obowiązki podatkowe w branży budowlanej, w tym opodatkowanie podatkiem VAT, wniesienie nieruchomości do spółki a obowiązki podatkowe, opodatkowanie nieruchomości

 • Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności

 • Wymogi dotyczące prowadzenia i obsługi budowy/korzystania z obiektu

 • Zezwolenia, zgody i decyzje administracyjne

 • Odwołania od decyzji i kar administracyjnych

 • Audyty prawne posiadanej dokumentacji

 • Zmiana technologii wykonania a zmiana pozwolenia na budowę

 • Bieżące wsparcie podczas kontroli

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak skutecznie wnieść zastrzeżenia do protokołu kontroli?

 • Jak chronić dane osobowe zgodnie z RODO?

 • Jak nie dać się „ustawie śmieciowej”?

 • Obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach

 • Obowiązki administracyjno-prawne właściciela nieruchomości /obiektu budowlanego

Wykonawca / Podwykonawca / Usługodawca / Projektant

DORADZTWO PRAWNE

 • Umowy o wykonawstwo

 • Umowy o świadczenie usług (administracja, księgowość, ochrona, nadzór inwestorski, utrzymanie obiektu, etc.)

 • Weryfikacja umów z dostawcami mediów,

 • Szkolenia pracowników

 • Weryfikacja sytuacji prawnej kontrahentów

 • Roszczenia o zapłatę odszkodowania lub kary umownej z różnych tytułów

 • Odstąpienie od umowy

 • Wykonawstwo zastępcze

 • Regres roszczeń

 • Reprezentacja w sporach

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak zabezpieczyć roszczenia przeciwko wykonawcom?

 • Jak zachować jakość usług powierzając ich realizację osobie trzeciej?

 • Jak efektywnie egzekwować od wykonawców i dostawców wszystkie obowiązki?

 • Jak optymalnie windykować kłopotliwego dostawcę / wykonawcę?

Zamówienia publiczne

DORADZTWO PRAWNE

 • Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu, umowy i dokumentacji przetargowej

 • Odpowiedzi na pytania do SWZ

 • Procedura wyboru wykonawcy

 • Odwołania i reprezentacja przed KIO

 • Nadzór nad realizacją umowy o wykonanie zamówienia publicznego

 • Claim management

 • Doradztwo FIDIC

 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 • Zastępstwo przed sądami powszechnymi

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak modyfikować SWZ i ogłoszenie o zamówieniu?

 • Jak wpływać na prawidłowe kształtowanie wzorów umów?

 • Jak nie ulegać presji wykonawców?

 • Jak wykluczyć wykonawcę z przetargu?

 • Jak unieważnić postępowanie?

 • Jak wygrać przed KIO?

Przewiń do góry