co robimy

dla podwykonawców robót budowlanych

Podwykonawca a:

Organy Administacyjne

DORADZTWO PRAWNE

 • Wymogi dotyczące prowadzenia i obsługi budowy

 • Zezwolenia, zgody i decyzje administracyjne

 • Odwołania od decyzji i kar administracyjnych

 • Audyty działalności spółki

 • Bieżące wsparcie podczas kontroli

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak sprawnie przejść kontrolę?

 • RODO na budowie – ryzyka i zagrożenia

 • Obowiązki administracyjne wobec pracowników na budowie

 • Jak prawidłowo gospodarować odpadami, w tym opakowaniami?

 • Jak postępować z przedmiotami niebezpiecznymi (niewybuchy)?

 • Jak postępować z artefaktami na budowie?

 • Wypadek przy pracy na budowie?

Podwykonawca / Usługodawca / Dostawca / Producent / Projektant / Nadzór Inwestorski

DORADZTWO PRAWNE

 • Umowy o dalsze podwykonawstwo

 • Umowy o świadczenie usług

 • Umowy dostawy materiałów

 • Umowy na najem/dzierżawę sprzętu

 • Najem lokalu, umowy z personelem, umowy na obsługę księgową i inne

 • Szkolenia

 • Weryfikacja sytuacji prawnej dalszych podwykonawców, usługodawców

 • Zgłaszanie dalszych podwykonawców do generalnego wykonawcy i/lub zamawiającego

 • Waloryzacja cen na kontraktach

 • Claim management

 • Regres roszczeń

 • Reprezentacja w sporach z dalszymi podwykonawcami

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak zabezpieczyć roszczenia przeciwko dalszym podwykonawcom?

 • Jak zachować jakość usług powierzając ich realizację osobie trzeciej?

 • Jak efektywnie egzekwować od dalszego podwykonawcy wszystkie obowiązki?

 • Jak optymalnie windykować kłopotliwego dalszego podwykonawcę?

 • Jak wybrać warianty i strategie postępowania w sporach z dalszymi podwykonawcami?

Zamówienia Publiczne

DORADZTWO PRAWNE

 • Analiza ogłoszenia o zamówieniu, wzoru umowy i pytania do SWZ

 • Realizacja umowy z publicznym zamawiającym

 • Wykonywanie obowiązków wynikających z zamówień publicznych

 • Claim management

 • Doradztwo FIDIC

 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 • Zastępstwo przed sądami powszechnymi

 • Wstrzymanie płatności przez GW z uwagi na spodziewane kary umowne

 • Zamiana dochodzonego roszczenia z kar umownych na gwarancję bankową

 • Przejmowanie placu budowy

 • Żądanie przedłużenia czasu na ukończenie i dodatkowej płatności za błędy lub zmiany dokumentacji projektowej

 • Zgłaszanie roszczeń z ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Jak wpływać na prawidłowe kształtowanie wzorów umów?

 • Jak bezpiecznie wejść w konsorcjum w zamówieniach publicznych?

 • Jak miarkować wygórowane kary umowne?

 • Jak unikać odpowiedzialności za plac budowy na którym działa więcej niż jeden podwykonawca

 • Jak bezpiecznie zatrudniać cudzoziemców przy robotach budowlanych?

 • Co zrobić w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru lub wystawienia świadectwa przejęcia?

Przewiń do góry